Skip to Menu Skip to Search Contacta con nosotros Spain Páginas Web e Idiomas Skip to Content

Notícies

Assistència Tècnica A Les Centrals Nuclears Ascó I & Ii I Vandellós Ii Durant La Fase Operacional Per L’ Associació Nuclear Ascó Vandellós A.I.E. – Anav (Enel – Endesa - Iberdrola)

A l’ Abril del 2011 l’ Associació Nuclear Ascó Vandellós A.I.E. – ANAV va  adjudicar a SGS el contracte d’ Assistència Tècnica de les Centrals Nuclears de Tarragona.

SGS treballa en aquest projecte des de 1982. Actualment s’ha realitzat una extensió dels contractes, alguns fins el 2013 i d’altres fins el 2015.

Es va seleccionar a SGS per aquest projecte per a la seva amplia experiència en aquest camp, la formació continuada del personal que treballa en Centrals Nuclears i la seva satisfactòria continuïtat en l’execució de serveis i les seves tarifes competitives.

SGS proporciona Assistència Tècnica en Garantia de Qualitat (Auditoria i Supervisió), Inspecció en fàbrica i subministraments, Assistència Tècnica per a la Qualificació Sísmic-Ambiental d’ equips, dedicació de Components de Grau Comercial, avaluació Tècnica d’ equips alternatius, recanvis i components degut a canvis i obsolescències. Per aquests treballs, SGS realitza assaigs elèctrics, mecànics, assaigs sísmics i assaigs en càmera L.O.C.A. (Accident per pèrdua de refrigeració).

SGS ajuda al client a donar valor afegit als seus actius, col•laborant amb les Centrals Nuclears d’ Ascó i Vandellós II a treballar d’ una manera segura i fiable i respectuosa amb el medi ambient, que asseguri la producció a llarg termini.

Javier Martínez Ayúcar
Coordinador d’ Inspecció & Assistència Tècnica,
C/ Llull95, 6 planta
08005 Barcelona
t: 93 3203600

SGS Tecnos S.A,  Està A Càrrec De La Direcció Facultativa I Coordinació De Seguretat I Salut Dels Treballs De Manteniment Integral De Les Rondes I Gran Vía Nord De Barcelona.

Les Rondes de Barcelona són l’ anell viari més important de la ciutat de Barcelona, amb una extensió de 36 quilòmetres dels quals 8.1 quilòmetres són túnels urbans i una IMD de 276.500 vehicles,  constitueix una infraestructura vital per la mobilitat de Barcelona  els municipis de l’ entorn de l’ Àrea Metropolitana. La seva elevada IMD (una de les més grans d’ Espanya) i la seva disposició urbana la fan una infraestructura singular pel desenvolupament de les activitats ordinàries de manteniment, essent essencial la planificació i coordinació amb les autoritats administratives, de trànsit  i el cos de seguretat.

El pressupost anual és de l’ordre de 5.500.000 euros  per cobrir totes les activitats de manteniment de les instal•lacions i infraestructures de les Rondes que inclouen: Vials, ponts, 23 túnels, 11 estacions de bombeig, 13 sales tècniques, 290.000 m2 de talussos i tres intercanviadors  importants com és el Nus de Trinitat que enllaça amb autovies i autopistes.

SGS Tecnos S.A  porta la direcció i coordinació  del manteniment des de fa 10 anys, on hi ha hagut varies renovacions i s’ han coordinat grans empreses del sector de la construcció i del manteniment i d’ infraestructures i instal•lacions.

SGS Tecnos S.A, ha posat a disposició d’aquest contracte  un equip multidisciplinari  d’ especialistes en les àrees  de manteniment d’ obres civils, instal•lacions i equips, coordinació de seguretat i salut i auditors en seguretat viària, amb el clar objectiu  de programar i dirigir  els treballs de manteniment, realitzar la gestió econòmica del contracte i  promoure davant el client les millores en el àrea de la seguretat vial.

Les principals tasques portades a terme per SGS Tecnos S.A en aquest contracte són:

 • Elaboració dels projectes de manteniment
 • Elaboració i seguiment de les planificacions anuals
 • Revisió de procediments d’ execució
 • Realització de les inspeccions i assaigs d’ acord als plans de treball i procediments tècnics
 • Elaboració dels informes de resultats
 • Assegurament de la Qualitat
 • Validació de les actuacions de manteniment i preparació de les certificacions
 • Elaboració d’ informes d’ accidents i valoracions amb danys a l’ infraestructura
 • Estudi i elaboració de propostes de millores en instal•lacions, infraestructura i temes de seguretat Vial.

El repte i motivació especial durant l’ execució d’aquest projecte, en els que el personal de SGS Tecnos S.A, està tenint èxit des de fa anys,  és la complexitat dels treballs de manteniment i millora de les infraestructures i instal•lacions de l’  anell viari més important de la  ciutat de Barcelona, amb unes exigències cada dia majors en temes de seguretat i confort pels usuaris.   L’ objectiu principal és a la vegada la satisfacció total del client i els premis futurs de nous contractes en les àrees de manteniments d’infraestructures i instal•lacions.

Per més informació

Sr. Antonio Pujol
Director Obra Civil
SGS Tecnos
c/ Llull, 95-97, 5a planta
08005-  Barcelona
t: +34 93 320 36 00

Les Auditories de Seguretat Vial  en Túnels de Carreteres

La seguretat vial constitueix un dels objectius més importants cap als que s’ enfoca l’ acció dels governs en matèria d’ equipament d’ infraestructures i transports.  La seva finalitat, aconseguir reduir les conseqüències socials i econòmiques produïdes pels accidents de circulació.

Els túnels de carretera són infraestructures que per les seves singulars característiques dins de la xarxa viària, mereixen una atenció especial, ja que qualsevol incidència o accident que els afecta pot provocar importants conseqüències en la seguretat dels usuaris, trastorns pel sistema de transport (tancaments temporals d’ un tram viari) i inclòs alarma social donades les característiques concurrents del lloc en el que es produeix (llocs confinats amb dificultat de rescat o evacuació).

És per això que els governs venen prestant especial interès en la seguretat en els túnels.  Fruit d’això són les normatives implementades en matèria de seguretat vial, que en el cas d’ Espanya es reflexa en el Real Decret 635/2006, del 26 de maig, sobre els requisits mínims de seguretat en els túnels de carreteres de l´Estat. (Transposició de la Directiva 2004/54/CE del Parlament Europeu i del Consell)

Aquestes normatives estableixen la figura del Responsable de Seguretat de Túnel com un agent “independent” encarregat d’ auditar les mesures de seguretat del túnel, de coordinar els protocols d’ actuació en cas d' incidències amb els serveis d’ emergència i autoritats, i de verificar el manteniment de les estructures i equipament del túnel i la formació en matèria de seguretat dels agents implicats en l’ explotació de la infraestructura.

SGS Tecnos S.A, porta a terme des de fa quatre anys el contracte de serveis de consultoria i assistència Tècnica de la figura de Responsable de Seguretat en fase d’ explotació pels túnels existents a la Xarxa de Carreteres del Estat a Catalunya;  39 túnels en els que destaquen infraestructures com el túnel de Vielha-Juan Carlos I. a la Vall d’ Aran amb una longitud de 5.230 m. i els túnels de la B-20 a Barcelona on hi ha una IMD (intensitat mitja diària) superior als 100.000 veh./dia. En fase de construcció, SGS Tecnos S.A. també disposa d’ experiència en les auditories al portar a terme la direcció d’ obres de la carretera “Eix Diagonal” que comunica Manresa amb Vilanova de la Geltrú, i en la que s’ han construït varis túnels destacant el túnel de Montgros, infraestructura amb dos tubs, cadascun d’ ells amb una longitud de 1.632 m.

SGS Tecnos S.A, ha posat a disposició d’aquests contractes un equip multidisciplinari d’ especialistes en auditories de seguretat vial, obra civil, i instal•lacions, amb el clar objectiu de que les auditories d’ inspecció es realitzin dins del marc establert en la normativa i es promou davant el client les millores en el area de la seguretat Vial.

S’ ha establert un sistema de qualitat integral àmpliament desenvolupat amb el fi d’aconseguir els millors resultats, també s’ han elaborat procediments de treball intern com el del “anàlisis de risc del pas de mercaderies perilloses en túnels de carreteres”; metodologies que han permès millorar els resultat en les auditories.

El repte i motivació és especial en un area que en els últims anys s’ ha anat estructurant per les Directives Europees  i que te com a finalitat “aconseguir reduir en la major mesura les conseqüències socials i econòmiques produïdes pels accidents de circulació”.

Per més informació

Sr. Antonio Pujol
Director Obra Civil
SGS Tecnos
c/ Llull, 95-97, 5a planta
08005-  Barcelona
t: +34 93 320 36 00

 

Noticias

Asistencia Técnica En Las Centrales Nucleares ASCÓ I & Ii Y Vandellós Ii Durante La Fase Operacional Para La Asociación Nuclear ASCÓ Vandellós A.I.E. – Anav (Enel – Endesa - Iberdrola)

En Abril de 2011 la Asociación Nuclear Ascó Vandellós A.I.E. – ANAV adjudicó a SGS el contrato de Asistencia Técnica de las Centrales Nucleares de Tarragona.

SGS trabaja en este proyecto desde 1982. Actualmente se ha realizado una extensión de los contratos, algunos extendidos hasta 2013 y otros hasta 2015.

Se seleccionó a SGS para este proyecto debido a su amplia experiencia en este campo, la formación continuada del personal que trabaja en Centrales Nucleares y su satisfactoria continuidad en la ejecución de servicios y sus tarifas competitivas.

SGS proporciona Asistencia Técnica en Garantía de Calidad (Auditoría y Supervisión), Inspección en fabrica y suministros, Asistencia Técnica para la Calificación Sísmico-Ambiental de equipos, Dedicación de Componentes de Grado Comercial, Evaluación Técnica de equipos alternativos, repuestos y componentes debido a cambios y obsolescencias. Para estos trabajos, SGS realiza ensayos eléctricos, mecánicos, ensayos sísmicos y ensayos en cámara L.O.C.A. (Accidente por pérdida de refrigeración).
SGS ayuda al cliente a dar valor añadido a sus activos, colaborando con las Centrales Nucleares de Ascó y Vandellós II a trabajar de una manera segura y fiable y respetuosa con el medio ambiente, que asegure la producción a largo plazo.

Para más información:

Javier Martínez Ayúcar
Coordinador de Inspección & Asistencia Técnica,
C/ Llull 95, 6 planta
08005 Barcelona
t: 933203600

SGS Tecnos S.A,  Está A Cargo De La Dirección Facultativa Y Coordinación De Seguridad Y Salud De Los Trabajos De Mantenimiento Integral De Las Rondas Y Gran Vía Norte De Barcelona.

Las Rondas de Barcelona son el anillo viario más importante de la ciudad de Barcelona, con una extensión de 36 kilómetros de los cuales 8.1 kilómetros son túneles urbanos y una IMD de 276.500 vehículos,  constituye una infraestructura vital para la movilidad de Barcelona y los municipios del entorno del Área Metropolitana.  Su elevada IMD (una de las mayores de España) y su disposición urbana la hacen una infraestructura singular para el desarrollo de las actividades ordinarias de mantenimiento, siendo esencial la planificación y coordinación con las autoridades administrativas, de tránsito y los cuerpos de seguridad.

El presupuesto anual es del orden de 5.500.000 euros  para cubrir todas las actividades de mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de las Rondas que incluyen: Viales, puentes, 23 túneles, 11 estaciones de bombeo, 13 salas técnicas, 290.000 m2 de taludes  y tres intercambiadores  importantes como es el Nudo de Trinidad que enlazan con autovías y autopistas.

SGS Tecnos S.A  lleva la dirección y coordinación  del mantenimiento desde hace 10 años, en donde ha habido varias renovaciones y se han coordinado grandes empresas del sector de la construcción y del mantenimiento y de infraestructuras e instalaciones.

SGS Tecnos S.A, ha puesto a disposición de este contrato  un equipo multidisciplinario  de especialistas en las áreas  de mantenimiento de obras civiles, instalaciones y equipos, coordinación de seguridad y salud y auditores en seguridad viaria, con el claro objetivo  de programar y dirigir  los trabajos de mantenimiento, realizar la gestión económica del contrato y  promover ante el cliente las mejoras en el área de la seguridad vial.

Las principales tareas llevadas a cabo por SGS Tecnos S.A en este contrato son:

 • Elaboración de los proyectos de mantenimiento
 • Elaboración y seguimiento de las planificaciones anuales
 • Revisión de procedimientos de ejecución
 • Realización de las inspecciones y ensayos de acuerdo a los planes de trabajo y procedimientos técnicos
 • Elaboración de los informes de resultados
 • Aseguramiento de la Calidad
 • Validación de las actuaciones de mantenimiento y preparación de las certificaciones
 • Elaboración de informes de accidentes y valoraciones con daños a la infraestructura
 • Estudio y elaboración de propuestas de mejoras en instalaciones, infraestructura y temas de seguridad Vial.

El reto  y motivación especial durante la ejecución de este proyecto, en los que el personal de SGS Tecnos S.A, está teniendo éxito desde hace años,  es la complejidad de los trabajos de mantenimiento  y mejora de las infraestructuras e instalaciones del  anillo viario más importante de la  ciudad de Barcelona, con unas exigencias cada día mayores en temas de seguridad y confort para los usuarios.

El objetivo principal es a la vez la satisfacción total del cliente y los premios futuros de nuevos contratos en las áreas de mantenimientos de infraestructuras e instalaciones.

Para más información:

Antonio Pujol
Director Obra Civil
SGS Tecnos
c/ Llull, 95-97, 6a planta
08005-  Barcelona
t: +34 93 320 36 00

LAS Auditorias de Seguridad Vial  en Túneles de Carreteras

La seguridad vial constituye uno de los objetivos más importantes hacia los que se enfoca la acción de los gobiernos en materia de equipamiento de infraestructuras y transportes.  Su fin último, conseguir reducir en la mayor medida de lo posible las consecuencias sociales y económicas producidas por los accidentes de circulación.

Los túneles de carretera son infraestructuras que por sus singulares características dentro de la red viaria, merecen una atención especial, ya que cualquier incidencia o accidente que les afecte puede provocar importantes consecuencias en la seguridad de los usuarios, trastornos para el sistema de transporte (cierres temporales de un tramo viario) e incluso alarma social dadas las características concurrentes del lugar en el que se produce (sitios confinados con dificultad de rescate o evacuación).

Es por ello que los gobiernos vienen prestando especial interés en la seguridad en los túneles.  Fruto de esto son las normativas implementadas en materia de seguridad vial, que en el caso de España se refleja en el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre los requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado. (Transposición de la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

Estas normativas establecen la figura del Responsable de Seguridad de Túnel como un agente “independiente” encargado de auditar las medidas de seguridad del túnel, de coordinar los protocolos de actuación en caso de incidencias con los servicios de emergencia y autoridades, y de verificar el mantenimiento de las estructuras y equipamiento del túnel y la formación en materia de seguridad de los agentes implicados en la explotación de la infraestructura.

SGS Tecnos S.A, lleva desde hace cuatro años el contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica de la figura de Responsable de Seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Cataluña;  39 túneles en los que destacan infraestructuras como el túnel de Vielha-Juan Carlos I. en el Valle de Aran  con una longitud de 5.230 m. y los túneles de la B-20 en Barcelona en donde hay una IMD (intensidad media diaria) superior a los 100.000 veh./día.   En fase de construcción, SGS Tecnos S.A. también dispone de experiencia en las auditorías al llevar la dirección de obras de la carretera “Eix Diagonal” que comunica Manresa con Vilanova de la Geltrú, y en la que se han construido varios túneles destacando el túnel de Montgros, infraestructura con dos tubos, cada uno de ellos con una longitud de 1.632 m.

SGS Tecnos S.A, ha puesto a disposición de estos contratos un equipo multidisciplinario de especialistas en auditorias de seguridad vial, obra civil, e instalaciones, con el claro objetivo de que las auditorias de inspección se realicen dentro del marco establecido en la normativa y se promuevan ante el cliente las mejoras en el área de la seguridad Vial.

Se ha establecido un sistema de calidad integral ampliamente desarrollado con el fin de lograr los mejores resultados, también se han elaborado procedimientos de trabajo interno como el del “análisis de riesgo del paso de mercancías peligrosas en túneles de carreteras”; metodologías que han permitido mejorar los resultados en las auditorías.

El reto y motivación es especial en un área que en los últimos años se ha ido estructurando por las Directivas Europeas  y que tiene como fin último “conseguir reducir en la mayor medida de lo posible las consecuencias sociales y económicas producidas por los accidentes de circulación”.

Para más información:

Antonio Pujol
Director Obra Civil
SGS Tecnos
c/ Llull, 95-97, 6a planta
08005-  Barcelona
t: +34 93 320 36 00